Rajnikant V/S Gajodhar

Rajnikant V/S Gajodhar

Rajnikant V/S Gajodhar
What is half of 8?

Rajnikant : 4

Gajodhar :
Depend karta hain..
Agar horizontally half karo toh "0"
aur vertically half karo toh "3"