Mobile Aya Camera Khatam

Mobile Aya
Camera Khatam

Mobile Aya
Wrist Watch Khatam

Mobile Aya
Torch Khatam

Mobile Aya
Radio Khatam

Mobile Aya
MP3 Khatam

Mobile Aya
Letters Khatam

Mobile Aya
Calculator Khatam

Mobile Aya
Computer Khatam

Mobile Aya
Sakoon Khatam

Aur agar apka "Mobile" ap ki "BV" k
haath aya to aap "Khatam." =))